สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

                    ๑. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. ๑ - ม. ๓  ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑๐
                         ๑. เด็กชายธนกร จันวงษา
                         ๒. เด็กชายปณิธาน ตะโนนทอง
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา     ๒. นายบุญฤทธิ  เจริญช้าง

                    ๒. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม. ๑ - ม. ๓   ได้รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ ๑๙
                          ๑. เด็กชายธงทอง เพิ่มนิยมกิจ
                          ๒. เด็กชายธนกฤต โซวเซง
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา     ๒. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ

                    ๓. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป. ๑ - ป. ๓   ได้รางวัลเหรียญเงิน  อันดับที่ ๒๘
                          ๑. เด็กหญิงมัณฑิตา ศรีประเสริฐ
                          ๒. เด็กหญิงลัลน์นา เสมา
                     ครูผู้ฝึกสอน...๑. นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ์     ๒. นางสาววริศรานันท์  ทองพัฒนพิชัย