@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

นายอนุวัฒน์    ปลื้มใจ
ค.อ.บ.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๗๙๗๕๒๒๙๖

นางสาวรวยรินทร์     เพียรพิทักษ์
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๗๐๕๔๘๐๗๑

นายผดุงศักดิ์     ครองสกุล
คบ. เทคโนโลยีการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๕๓๘๖๕๕๐๘

นางสาวสุรีย์พร     คำอุทธา
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๖๔๕๙๔๗๙๕๕

นางสาววันทนา     แดงเจริญ 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๖๓๕๑๗๕๘๔

นายธีรภัทร     คีระกูล
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๙๗๐๕๐๔๕๙๘

นางสาวฐิตา วิหครัตน์

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๐๘๙๐๗๐๑๕๓๓

 

นางสาววัชโรบล     เพียรพิทักษ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๒๔๖๖๖๙๐๕